Regler og betingelser på plassen

Gjelder for alle gjester på Hegna Camping 

Sist oppdatert 4. juli 2023

En del av sjarmen med campingferier er at mange mennesker med forskjellige vaner bor i et begrenset område. Men det betyr også at noen enkle regler må gjelde, for å unngå at enkelte er til sjenanse for andre.


Følg disse reglene slik at både du og andre gjester får et hyggelig opphold: 

 • Gjester melder sin ankomst til den ansvarlige og oppgir navn, permanent hjemmeadresse, samt vis ID (registrering).

 • Du må betale gjeldende priser for oppholdet. Enheten kan ikke brukes utover sin tiltenkte kapasitet eller det som er avtalt med utleieren, uten ekstra avgift

 • Det er ingen begrensninger på antall overnattinger så lenge enheten brukes til fritidsbruk og ferier, utleier kan kreve tilleggsavgift dersom utleier mener at bruken overstiger det som er forutsatt for leieforholdet, det samme gjelder dersom enheten brukes som "bolig" i en kortere eller lengre periode. Dette gjelder også den faste elavgiften. Bruk som berøres av dette punktet skal i hvert enkelt tilfelle avtales på forhånd med Hegna Camping DA.

 • Personalet har ansvar for ro og orden og er tilgjengelig dersom det skulle oppstå problemer. Gjesten plikter å rette seg etter personalets anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som gjelder brannvern, gass og eventuelle andre bestemmelser.

 • For å øke brannsikkerheten, bør det være god avstand, minimum tre meter, mellom campingvogner, bobiler, telt og annet brennbart materiale. Bilen kan stå innenfor disse tre meterne. Dette gjelder også andre innretninger, som terrasser, spikertelt og lignende, som omfattes av bestemmelsene i plan- og bygningsloven.

 • Når brannalarmer i campingvogner/tilleggsinstallasjoner piper uten at eier er til stede, kan personalet på Hegna Camping iverksette nødvendige tiltak for eiers regning og risikere å stoppe alarmen.

 • Det er ikke tillatt uten avtale å sette opp egne fasiliteter i tillegg til telt og campingvogner, f.eks. gjerder, plattformer og lignende uten tillatelse fra stedets ansvarshavende person. Graving i bakken må ikke finne sted. Det benyttes kun campingutstyr av normal type og størrelse, med mindre annet er avtalt.

 • Gjester må sørge for at strømtilkobling fra kontakt med sikring til vogn skjer med godkjent utstyr og det er konstruert slik at det ikke kan skades, samt gjennomføre løpende tilsyn. Alt utstyr fra kontakt ved sikring lokaliseres/brukes for brukerens regning og risiko, og Hegna Camping kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skade på eller som følge av dette utstyret på noen måte. Kabler etc. må installeres/merkes slik at de ikke kan bli skadet i den daglige driften av campingplassen.

 • Det er ikke tillatt å lade elbiler, sykler o.l. uten forhåndsgodkjenning fra personalet.        

 • Vis hensyn til andre gjester og campingplassens naboer.

 • I den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet.                                  

 • Personlig vask, klesvask, oppvask, skylling og bilvask skal kun skje på anviste steder og aldri ved drikkevannskilder.

 • Fellesfasiliteter, det vil si toaletter, vaskerom, kjøkken osv., må stå rent og ryddig.                                    

 • Kjøring er kun tillatt mellom oppkjørselen og din egen tildelte plass, og bør begrenses til det mest nødvendige. All kjøring skal foregå i gangfart.    

 • Avfall legges i avfallsbeholderne og kildesorteres etter gjeldende regler. Avfall som restavfall, papp og plast bør generelt være på et minimum, og beløp som overstiger minimum, så kontakt personalet og dette kan deponeres mot tilleggsbetaling i hvert enkelt tilfelle.                        
 • Radio, fjernsyn, musikkinstrumenter, etc., brukes med forsiktighet og omtanke. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom 23:00 og 07:00.

 • Hunder holdes i bånd og skal ikke være til sjenanse for andre. Sørg alltid for å ha med deg en plastpose når du går tur med hunden din.          
 • Ballspill i nærheten av campingenhetene er ikke tillatt, men må foregå på anvist sted.    
                                                        
 • Spill og aktiviteter som kan være irriterende eller farlige for andre, er forbudt.        
                          
 • Campingplassens eier eller personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skader på stedet må betales av skadevolderen.                
 • Salg på nettstedet er kun tillatt med eierens samtykke.    

 • Gjester som opptrer beruset, viser utilbørlighet eller forstyrrer ro og orden skal om nødvendig bortvises med bistand fra politiet. Det samme gjelder gjester som går ut utenfor de oppførte skapene eller på annen måte forurenser plassen.            
                  
 • Bruk av alle typer våpen og fyrverkeri er forbudt.    
                                            
 • Det skal være stille mellom 23:00 og 07:00.  

 • Ved avreise skal området som benyttes etterlates rent og ryddig. Med mindre annet er avtalt med campingplasseieren eller dennes personale, er avreise kl. 12.00 av hensyn til nyankomne gjester. Du bør informere den ansvarlige om avreisetiden din om mulig, spesielt i perioder med kø.

 • Plassen har kameraovervåking