Regler og betingelser på plassen

Gjelder for alle gjester på Hegna Camping

Sist oppdatert 24.desember 2022
En del av sjarmen med campingferie, er at det på et begrenset område bor mange mennesker med forskjellige vaner. Men det medfører også at det må gjelde noen få, enkle regler, slik at man unngår at noen campinggjester er til sjenanse for andre.
 
 Følg disse reglene, slik at både du og de andre gjestene får et like hyggelig opphold:              
 • Gjester melder sin ankomst til ansvarshavende og oppgir navn, fast hjemstedsadresse, samt viser legitimasjon (innregistrering).
 • Avgift for oppholdet blir å betale etter gjeldende priser, enheten kan ikke belegges utover det som enheten er laget for, eller som er forutsatt for leieforholdet fra utleier sin side uten tilleggsavgift.
 • Det er ingen begrensninger i antall overnattingsdøgn så lenge enheten benyttes til fritidsbruk og ferie, utleier kan kreve tilleggsavgift hvis utleier mener at bruken overstiger det som er forutsatt for leieforholdet, det samme gjelder dersom enheten benyttes som ”bolig” i kortere eller lengre tid. Dette gjelder også for den faste strømavgiften. Bruk som berøres av dette pkt skal i hvert enkel tilfelle på forhånd avtales med Hegna Camping DA.
 • Betjeningen har ansvaret for ro og orden og er til rådighet, hvis det skulle oppstå problemer. Gjesten skal rette seg etter betjeningens anvisninger, og plikter å sette seg inn i forskrifter som vedrører brannvern, gass og evt. andre bestemmelser.
 • Tremetersregelen, for å øke brannsikkerheten bør det være god avstand, minimum tre meter, mellom campingvogner, bobiler telt, og annen brennbart materiale. Bilen kan stå innenfor disse tre meterne. Dette gjelder også andre innretninger, for eksempel terrasser, spikertelt og liknende som er omfattet av bestemmelsene etter plan- og bygningsloven.
 • Når brannvarsler i campingvogn/tilleggsinstallasjon piper uten at eier er tilstede så kan betjeningen på Hegna Camping gjøre nødvendige tiltak for eiere sin regning og risiko for å få stoppet alarmen.  
 • Det er ikke tillatt uten avtale å sette opp egne innretninger i tillegg til telt og campingvogn, f.eks. gjerde, plattform og lignende uten tillatelse fra plassens ansvarshavende. Graving i bakken må ikke finne sted. Det benyttes bare campingutstyr av normal type og størrelse hvis ikke annet er avtalt.
 • Strømtilkobling, gjest må påse at strømtilkobling fra kontakt ved sikring til vogn skjer med godkjent utstyr og det anlegges slik at det ikke kan ta skade, samt føre løpende tilsyn. Alt av utstyr fra kontakt ved sikring ligger/brukes for brukers regning og risiko, og Hegna Camping kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte skader på eller som følge av dette utstyret på noen måte. Kabler osv må anlegges/merkes slik at de ikke kan påføres skade i den daglige driften av campingplassen.
 • Det er ikke tillatt med ladning av el.bil, sykler o.l uten forhåndsgodkjenning av betjeningen.          
 • Vis hensyn overfor andre gjester og campingplassens naboer.
 • På den tildelte plassen skal gjesten sørge for god orden og renslighet.                                    
 • Personlig vask, klesvask, oppvask, skylling og bilvask skal bare finne sted på anvist plass og aldri ved drikkevannskildene.
 • Fellesfasiliteter, dvs. toaletter, vaskekum, kjøkken o.l., skal etterlates rene og ryddige.                                      
 • Bilkjøring er bare tillatt mellom innkjørsel og egen tildelt plass, og bør begrenses til det mest nødvendige. All kjøring skal foregå i gangfart.     
 • Avfall legges i avfallsdunkene og kildesorteres etter gjeldene regler. Avfall som restavfall, papp og plast skal i all hovedsak være på et minimum, og mengder utover minimum så kontakt betjeningen så kan dette deponeres mot tilleggsbetaling i hvert enkelt tilfelle.                          
 • Radio, TV, musikkinstrumenter o.l., brukes med omtanke og hensyn. Det betyr lav lydstyrke om dagen og absolutt stillhet mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.
 • Hunder holdes i bånd og skal ikke være til sjenanse ovenfor andre. Pass alltid på å ha med en plastpose ved lufting av hunden.            
 • Ballspill nær campingenhetene er ikke tillatt, men skal foregå på dertil anvist plass.                                                          
 • Det er forbudt med spill og lek som kan være sjenerende eller farlig for andre.                                
 • Campingplasseieren eller hans personale kan ikke påta seg ansvar for gjestenes eiendeler. Skade som blir gjort på plassen må betales av skadevolderen.                  
 • Salg på plassen er kun tillatt med eierens samtykke.      
 • Gjester som opptrer beruset, viser usømmelighet eller forstyrrer ro og orden, skal vises bort, om nødvendig med politiets hjelp. Det samme gjelder gjester som foretar avtrede utenfor de oppsatte klosetter eller på annen måte forurenser plassen.                             
 • Bruk av enhver form for våpen og fyrverkeri er forbudt.                                              
 • Det skal være nattero mellom kl. 23.00 og kl. 07.00.    
 • Ved avreise skal det benyttede området etterlates rent og ryddig. Dersom ikke annet er avtalt med campingplasseieren eller hans personale, er avreise kl. 12.00 av hensyn til nyankomne gjester. Du bør informere ansvarshavende om ditt avreisetidspunkt i så god tid som mulig, spesielt i perioder med kø.
 • Plassen har kameraovervåking