LEIEKONTRAKT FOR FAST VOGNPLASS

 

Sist endret 24.11.2022

Utleier: Hegna Camping DA org.nr 980 693 015
Besøksadresse: Manheimstrondi 1543, 3840 Seljord
Postadresse: Televegen 5, 3802 Bø i Telemark
Telefon: +47 93 95 11 11
SMS: +47 93 95 11 11
E-post: post@hegnacamping.no
WEB: www.hegnacamping.no

§1.Leieperiode
Leieavtalen er gyldig i 1 år fra 1.januar til 31.desember, og leier forplikter seg til å betale for hele året uansett om plassen brukes eller ikke, eller om man selger, flytter, eller om behovet opphører av annen årsak.
Avtalen er bindende i 12 måneder, men kan sies opp med 2 måneders skriftlig varsel før nytt leieår av hver av partene. Dersom avtalen ikke sies opp innen denne frist, anses avtalen å gjelde 12 nye måneder. Utleier forbeholder seg retten til å si opp avtalen umiddelbart dersom leietaker ikke overholder betalingsfrister eller følger regler som gjelder for plassen.

§2.Framleie
Framleie er ikke tillatt uten skriftlig samtykke fra utleier. Det er ikke tillatt å låne bort vogn/plass til andre en leier (nevnt med navn i denne kontrakt/faktura) og leier sin faste husstand (samme adresse i folkeregisteret), eller barn av samme husstand når disse passerer 21 år uten skriftlig samtykke fra Hegna Camping DA.

§3.Leie og betaling
Årlig leie av vognplass ”normalinstallasjon” inkl. strøm (ett uttak pr vogn), nettleie og renovasjon er sum oppgitt i faktura som vognplass.

For de som har installasjon utover ”normal installasjon” så kommer leie for dette lik sum i faktura oppgitt som tilleggs-installasjon.
Installasjon ”utover normalinstallasjon” avtales og prises i hvert enkelt tilfelle. Det er utleier som definerer hva som må anses å være ”utover normalinstallasjon”.

Betalingsbetingelser
Årlig leie kan betales på en av følgende måter:
1. Total årlig leie faktureres forskudd i januar
2. Leien forfaller i to like betalingsterminer i januar og juli med likt beløp
3. Månedelige terminer med 12 like terminer, her tilkommer det et gebyr som dekker kostnader ved å administrere månedlige innbetalinger på kr 100,-

Leien reguleres årlig. Ved offentlige pålegg, økte skatter og avgifter e.l, eller økning i andre driftskostnader forbeholder utleier seg rett å regulere leien i leieperioden. 

§4.Oppsigelse
Ved oppsigelse av avtale får ikke vogn flyttes eller selges før leie er betalt.
Dersom vogn blir solgt må ny eier gjøres oppmerksom på evt. utestående leie osv.
Ved oppsigelse av leieavtale og flytting av campingvogn skal evt. tilbygg og lignende fjernes samt at plassen skal være helt ryddig. Dersom dette ikke overholdes vil utleier fjerne restavfall for leietakers regning.

§5.Salg av campingvogn/plass
Utleier skal informeres før salg slik at utleier kan informere de som eventuelt står på venteliste om at de kan være med å gi bud. Gammel og nedslitt campingvogn og tilbygg skal fjernes i sin helhet og kan ikke videreselges. Dette må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

§6. Regler og betingelser på plassen
Det til en hver tid gjeldene regler og betingelser på plassen er å anse som en del av denne avtale.

§7.Verneting
Partene vedtar eiendommens verneting i alle tvister som gjelder leieforholdet.


Utleier forbeholder seg retten til å endre denne leieavtale/betingelser,  endringene trer i kraft omgående for nye leieforhold, og fra 01.01 påfølgende år for eksisterende leieforhold. 
       

Uten at det er en del av leiekontrakten får du følgende fordeler uten tillegg i årsleien:
• Stor tomt/vognplass
• Biloppstillingsplass på tildelt areal  
• Gratis internettilgang
• Gratis båtplass
• Gratis utlån av gressklipper til bruk på eget areal
• Gratis varslingstjeneste på sms eller e-post
• Gratis annonsering på www.hegnacamping.no ved salg av vogn